Regulamin Sklepu baby one more time

wersja z dnia 2 listopada 2020 r.

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady sprzedaży i świadczenia usług sklepu pod adresem babyonemoretime.pl
(dalej jako: „Sklep”) 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Sklep jest prowadzony przez Marka Pomianowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Variopromo Marek Pomianowski (adres: ul. Elegancka 8 lok. 5, 02-835 Warszawa) posiadającego numer NIP: 1230854545 (dalej jako: Sprzedawca lub baby one more time).
 2. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż odzieży i dodatków dla dzieci oraz świadczona usługa Newslettera. 
 3. Ze Sprzedawcą można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pod adresem email kontakt@babyonemoretime.pl. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę określone jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: babyonemoretime.pl/politykaprywatnosci.

§ 2. Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – dostarczenie zamówienia potwierdzonego Zakupem na wskazany przez Klienta adres i w wybranej przez Klienta formie, realizowane w podanej Klientowi cenie i terminie.
 3. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Klienta w dowolnym miejscu i czasie, dostępny na stronie internetowej www.babyonemoretime.pl. Na prośbę Klienta możemy udostępnić go również w formacie PDF przesyłając go na podany adres email.
 4. Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk – miejsce w Sklepie, w którym przed dokonaniem Zakupu Klient przechowuje wybrane Towary.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.babyonemoretime.pl
 8. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie.
 9. Zakup – potwierdzenie wyboru Towaru przez Klienta skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Zamówienie – Towary wybrane przez Klienta i potwierdzone jako Zakup, przed potwierdzeniem Zakupu rozumiane jako będące w procesie składania Zamówienia.

§ 3. Realizacja zamówień, płatności

 1. W Sklepie prezentowane są odzież oraz akcesoria dla dzieci ze wskazaniem opisu Towaru, oraz cen. Prezentowane w Sklepie Towary są używane i są w dobrym stanie nadającym się do dalszego używania, a Sprzedawca zapewnia, że są wolne od wad.
 2. Zakupu może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient zamawia wybrany przez siebie Towar dokonując Zakupu.
 4. W celu dokonania Zakupu oferowanych Towarów Klient:
  1. wybiera Towar prezentowany w Sklepie, a po wybraniu Towaru potwierdza jego Zakup przyciskiem „do Koszyka”; wybrany Towar znajduje się w Koszyku; po dodaniu do Koszyka Klient może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka; po skompletowaniu całego zamówienia Sklep przedstawi w Koszyku podsumowanie wybranego Towaru z podaniem ostatecznych cen;
  2. podaje w wyświetlonym formularzu pola dotyczące wyboru formy płatności oraz formy i adresu dostawy; przed dokonaniem płatności pojawi się ostateczne podsumowanie ceny Towarów, kosztów dostawy i ewentualnych innych cen lub kosztów;
  3. potwierdza wybór przyciskiem „Kupuję i płacę”, zaznaczając jednocześnie pole o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu jest dobrowolne, jednak jego brak uniemożliwi dokonanie Zakupu;  
  4. dokonuje płatności w cenie podanej w opisie Towaru; dokonanie płatności jest możliwe za pośrednictwem Integratora Płatności Paynow prowadzonym przez mBank, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, NIP 526-021-50-88, 
 5. Potwierdzenie Zakupu przyciskiem „Kupuję i płacę” oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Po dokonaniu Zakupu Klient otrzyma potwierdzenie dokonania Zakupu i przyjęcia go przez Sklep do realizacji na wskazany przez siebie adres email. Wraz z wiadomością potwierdzającą Klient otrzyma Regulamin w wersji PDF.
 7. Znajdujące się na stronach internetowych Sklepu informacje o Towarach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Towarów na ściśle określonych warunkach. Dokonanie Zakupu przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży odnośnie zamawianych w Sklepie Towarów. 
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury dokonywania Zakupu przez Klienta zamówienia (potwierdzenia Zakupu przez Sklep) obejmująca cenę Towaru oraz koszt dostawy. 
 9. Ostateczną ceną Towaru, która wiąże Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej umowy sprzedaży jest cena Towaru ujawniona w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta po dokonaniu wyboru formy dostawy i określenia formy płatności.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym powiadomi Klienta drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email. Zwrot płatności za Towar opłacony, którego brak w Sklepie i o którym Sprzedawca poinformował Klienta nastąpi tą samą drogą, którą Klient dokonał Zakupu w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku Towaru. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy przed dostarczeniem mu Towaru zamówienie nie będzie realizowane i Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę tą samą drogą, którą Klient dokonał Zakupu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 11. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zakupu w terminie wskazanym w opisie Towaru. Termin ten wskazany jest poprzez określenie zakresu czasowego w odniesieniu do Dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin Dostawy może ulec przedłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje wcześniej Klienta na wskazany przez niego adres email.
 12. Klient powinien sprawdzić doręczoną w ramach Dostawy przesyłkę w obecności osoby dostarczającej Towar. Nie dotyczy to przesyłki przesłanej do Paczkomatu i poprzez Paczkę w Ruchu.
 13. Do każdego Zamówienia Sprzedawca przesyła fakturę lub paragon wedle obowiązujących przepisów prawa obejmujący zamówione Towary. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

§ 4. Wymagania techniczne 

 1. Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie Zakupu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania wybranej przeglądarki: Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script, w najnowszej wersji;

b) dostęp do Internetu,

c) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up) – zalecane,

d) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

 1. W celu dokonania Zakupu Klient musi posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Klienta, a także inne łącza międzyoperatorskie. 
 4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Sklepie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Klienci zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania poprzez publikację informacji na ten temat na stronie internetowej Sklepu.

§ 5. Odpowiedzialność, rękojmia, reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jednak w przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami odpowiedzialność ta ograniczona jest do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie powstaje, jeżeli Konsument wiedział o istnieniu wady, w szczególności został o niej poinformowany w opisie Towaru.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może zażądać obniżenia ceny, wymiany Towaru na wolny od wad lub naprawy Towaru, a jeśli wada jest istotna odstąpić od Umowy. W celu zgłoszenia żądania Klient składa reklamację wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu reklamacji.
 5. Reklamacje można złożyć na formularzu reklamacji opublikowanym na stronie Sklepu (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
 6. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Towar wymieni na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli wymiana rzeczy lub jej naprawa okaże się niemożliwa do zrealizowania lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania i zaproponować inne. Sklep nie dokonuje wymiany Towaru na inny Towar.
 8. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Towar przeznaczony do wymiany lub naprawy należy dostarczyć na adres: ul. Elegancka 8 lok. 5, 02-835 Warszawa.
 9. Sprzedawca odmówi uwzględnienia żądania Klienta, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Towar pozbawiony jest wad zgłoszonych przez Klienta. 
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Zgłoszenie żądania wynikającego z rękojmi Konsument musi zgłosić Sprzedawcy w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Nie skraca to okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem roku, a termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu dwuletniego wskazanego powyżej. Z powodu wady istotnej Klient może odstąpić od umowy także w tym terminie. W przypadku żądania przez Klienta wymiany Towaru lub usunięcia wady termin do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny biegnie od chwili bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 
 11. Z uprawnień z tytułu rękojmi nie korzystają Klienci nie będący Konsumentami.
 12. Zwrot płatności tytułem obniżenia ceny zostanie dokonany tym samym środkiem, jakiego Klient użył do transakcji Zakupu. W przypadku zapłaty za Towar gotówką za pobraniem zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy. 
 13. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Klient kieruje do Sprzedawcy w formie pisemnej na jego adres wskazany w Regulaminie. Jeżeli reklamacja obejmuje Towar, należy go dostarczyć na adres wskazany w ust. 5.
 14. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, jak np. newsletter, Klient może przesłać ją na adres email: kontakt@babyonemoretime.pl.
 15. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 6. Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy opublikowanym na stronie Sklepu lub dostarczonym wraz z Dostawą Towaru (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie Sprzedawca zwróci dokonane płatności na rzecz Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili fizycznego zwrotu Towaru na adres wskazany w Regulaminie lub okazania dowodu przekazania Towaru do zwrotu przesyłką pocztową lub kurierską.  Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
 5. Zwracany Towar nie może nosić cech używania przez Klienta.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany tym samym środkiem, jakiego Klient użył do transakcji Zakupu. W przypadku zapłaty za Towar gotówką za pobraniem zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy. 
 7. Sprzedawca może z należnością tytułem zwrotu zapłaconej ceny potrącić wierzytelność, jaka mu przysługuje wobec Klienta z tytułu zmniejszenia wartości Towaru na skutek używania go poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane płatności według zasad określonych powyżej, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów przez niego poniesionych w rozumieniu art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Koszt Dostawy do Konsumenta nie ulega zwróceniu w przypadku zwrotu obejmującego część Towarów.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy koszt zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Konsument.
 11. W przypadku darmowej dostawy Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą cenę za Towar.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 7. Usługi online

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów również usługi online w postaci bezpłatnego Newslettera.
 2. Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może zapisać się na otrzymywanie Newslettera, w którym Sprzedawca będzie przesyłał cyklicznie informacje o swoich produktach, promocjach i nowościach.
 3. Do otrzymywania Newslettera niezbędny jest aktywny adres mailowy oraz dostęp do internetu.
 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania Newslettera znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
 5. W komunikacji ze Sprzedawcą Klient nie może stosować treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Klient może samodzielnie wypisać się z otrzymywania Newslettera po naciśnięciu oznaczonego do tego celu przycisku w treści ub wysyłając wiadomość mailową na adres: kontakt@babyonemoretime.pl o treści „Wypisz mnie z Newslettera”.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
 

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Sprzedawcy;

e) realizacji nowych funkcjonalności i usług w Sklepie.

 1. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ust. 2 zostanie udostępniony Klientom na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu, a w czasie pomiędzy opublikowaniem zmienionego Regulaminu a jego wejściem w życie dokonał Zakupu lub skorzystał z usług online, które jeszcze nie zostały zrealizowane. W takim przypadku Klienta obowiązują zasady dotyczące praw konsumenta istniejące w chwili dokonywania Zakupu.
 2. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Klientami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
 3. Zmiany kosmetyczne Regulaminu, które nie wpływają na warunki świadczonych usług, nie wymagają publikacji w trybie ust. 2 powyżej.
 4. Wzór reklamacji stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu a wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. 
 6. W celu rozwiązania ewentualnego sporu ze Sprzedawcą konsument może skorzystać z platformy ODR znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – formularz reklamacji

________________________________________________________

(miejscowość, data)

__________________________________________
Imię i nazwisko

__________________________________________

Adres:

__________________________________________
Adres email:

REKLAMACJA

Towar kupiony w Sklepie baby one more time:

Data zakupu:

Powód reklamacji:

Żądanie: naprawa/wymiana/obniżenie ceny/ odstąpienie od umowy*

*podkreślić wybrane

Rozwinięcie żądania:

Nr rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot, jeżeli płatność była dokonana w gotówce:

____________________________________

                       Podpis

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

________________________________________________________

(miejscowość, data)

__________________________________________
Imię i nazwisko

__________________________________________

Adres:

__________________________________________
Adres email:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną

Oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej drogą elektroniczną z Variopromo Marek Pomianowski i zwracam zakupiony Towar w postaci_____________________________________________. Zwracany przeze mnie Towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany po dostawie.

Powyższy Towar otrzymałam/em w dniu__________________________________________

Proszę o dokonanie zwrotu mojego świadczenia na rachunek bankowy prowadzony w Banku____________________ numerze:___________________________________________________________________

____________________________________

                       Podpis

Podanie powodu odstąpienia od umowy nie jest konieczne. Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci i Klientki byli zadowoleni i będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się z nami swoją opinią:

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands

Koszyk

Zamknij

Logowanie

Zamknij
Scroll To Top