Zwroty i reklamacje

Towary zakupione w sklepie internetowym pod adresem www.babyonemoretime.pl mogą podlegać zwrotom lub reklamacjom na warunkach określonych w Regulaminie.

Odstąpienie od Umowy

Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia wraz Towarem przed upływem 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci dokonane płatności na rzecz Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zwracamy Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego sposobu dostarczenia Towaru, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru. Koszt Dostawy nie ulega zwróceniu w przypadku zwrotu obejmującego część Towarów.

Zwrot płatności jest dokonywany tym samym środkiem, jakiego Klient użył dokonując Zakupu. W przypadku zapłaty za Towar gotówką za pobraniem zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy.

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze zwrotem Towaru

prosimy przesyłać na adres Sprzedawcy:
Variopromo Marek Pomianowski, ul. Elegancka 8 lok. 5, 02-835 Warszawa.

Reklamacje

W ramach reklamacji Klient może zażądać obniżenia ceny, wymiany Towaru na wolny od wad lub naprawy Towaru, a jeśli wada jest istotna odstąpić od Umowy. Wymiana Towaru jest możliwa jeżeli Sklep dysponuje innym egzemplarzem Towaru. Sklep nie wymienia Towaru na inny Towar.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Zgłoszenie żądania wynikającego z rękojmi Konsument musi zgłosić Sprzedawcy w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Nie skraca to okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem roku, a termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu dwuletniego wskazanego powyżej. Z powodu wady istotnej Klient może odstąpić od umowy także w tym terminie. W przypadku żądania przez Klienta wymiany Towaru lub usunięcia wady termin do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny biegnie od chwili bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Z uprawnień z tytułu rękojmi nie korzystają Klienci nie będący Konsumentami.

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

Reklamacje wraz z odesłaniem Towaru i pisemnym uzasadnieniem

prosimy przesyłać na adres Sprzedawcy:
Variopromo Marek Pomianowski, ul. Elegancka 8 lok. 5, 02-835 Warszawa.

You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands

Koszyk

Zamknij

Logowanie

Zamknij
Scroll To Top